CONDICIÓNS XERAIS EN CONTRATOS DE LUZ

1. Obxecto do contrato

O obxecto do presente contrato (Contrato de subministro) é a subministración de enerxía eléctrica prestado por XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A. (en diante, o COMERCIALIZADOR) ás instalacións do CLIENTE no punto de conexión (Punto de subministración) indicado nas Condicións particulares do presente contrato.

Coa firma do presente Contrato de Subministración, e salvo que o Cliente non manifeste expresamente o seu propósito de contratar o acceso á rede de distribución (“Contrato de Acceso”) directamente coa Empresa Distribuidora da zona onde radica a instalación do Cliente (“Empresa Distribuidora”), o Cliente acepta expresamente a contratación conxunta da adquisición da enerxía e o acceso á rede a través do Comercializador. Por isto, autorízalle expresamente para que, no seu nome, subscriba o Contrato de Acceso coa Empresa Distribuidora, asumindo a súa posición xurídica no mencionado Contrato de Acceso. O Cliente obrígase a non rescindir o mencionado Contrato de Acceso que o Comercializador formalice coa Empresa Distribuidora, mentres sexa vixente este Contrato de Subministración.

Este Contrato de Subministración é de carácter persoal, manifestando o Cliente ser o efectivo usuario da enerxía, non podendo utilizala en lugar distinto para o que foi contratada nin cedela nin vendela a terceiros.

2. Duración do contrato, entrada en vigor e inicio da subministración

A duración do presente Contrato de subministración é de 12 meses contados desde a data de inicio de subministración e será prorrogado de forma automática por períodos da mesma duración, agás que calquera das partes comunique a resolución unilateral do contrato con 15 días de antelación ao vencemiento mediante calquera medio que permita ter constancia da identidade ou da vontade do interesado. No devandito caso, o COMERCIALIZADOR poderá aplicar para as sucesivas prórrogas un incremento igual ao IPC (índice de prezos ao consumo), publicado polo Instituto Nacional de Estatística, respecto ao ano natural inmediatamente anterior. o contrato entrará en vigor no momento da súa firma , aínda que a súa efectividade queda condicionada ao momento en que se outorgue o acceso á rede de distribución por parte do distribuidor da zona. O COMERCIALIZADOR procederá a solicitar á empresa distribuidora o acceso de terceiros ás redes (ATR) e o cambio de subministrador, co fin de procurar que o comezo da subministración coincida coa data prevista de finalización da subministración do seu anterior subministrador. En caso de non ser factible, a subministración comezará tan pronto como sexa posible, sen que exista responsabilidade por parte do COMERCIALIZADOR. A data de inicio está supeditada a:

a) A confirmación por parte da empresa distribuidora dos ciclos de lectura correspondentes.

b) Que o CLIENTE cumpra coas condicións técnicas legalmente esixibles, propias da súa tarifa.

c) Que no caso de que o distribuidor solicitase un depósito de garantía, o CLIENTE fágao efectivo.

d) Que o CLIENTE faga efectiva a fianza en caso de acordarse o seu pago.

e) Incumprimento de calquera das cláusulas do contrato.

f) O COMERCIALIZADOR pode supeditar a formalización do contrato á presentación dun aval/fianza que garanta cobros.

g) No caso de que se anule a solicitude por causas alleas ao COMERCIALIZADOR, se son imputables ao CLIENTE, o COMERCIALIZADOR pode solicitar ao CLIENTE o pago dos custos de anulación se a distribuidora reclámaos. Non obstante o CLIENTE será en todo caso responsable ante o seu anterior subministrador por todos aqueles conceptos que deba en relación con subministración realizada. Así mesmo, o CLIENTE será responsable ante o COMERCIALIZADOR por todos aqueles conceptos debidos a este relativos ao presente contrato.

3. Punto de subministración e Condicións Técnicas

Os efectos do presente Contrato de subministración, enténdese por Punto de subministro o punto de conexión ou entrega situado na instalación do CLIENTE, onde se efectúa a medición do consumo eléctrico fornecida polo comercializador. A tensión nominal e as potencias contratadas coas que se efectúa a subministración son as que figuran nas Condicións Particulares, de conformidade con disposto pola normativa vixente e, en particular, conforme ao Real Decreto 1164/2001, do 26 de Outubro.

4. Modificación de potencias, tarifas

O COMERCIALIZADOR non asume responsabilidade ningunha polo rexeitamento ou atraso da compañía distribuidora en tramitar a modificación de potencia contratada ou de tarifas solicitada polo CLIENTE. Xa que, ata que non leve a cabo a modificación dun feito fidedigno, a facturación seguirase realizando nos mesmos termos de enerxía e potencia que consten no contrato ata ese momento. Tampouco dará lugar a unha indemnización do COMERCIALIZADOR ao CLIENTE, por danos directos ou indirectos, ningún atraso na xestión do cambio de potencia contratada ou tarifa nin o feito de que a distribuidora someta á devandita modificación a calquera actuación por parte do CLIENTE que entrañe un custo económico para leste.

5. Prezo

O CLIENTE obrígase ao pago ao COMERCIALIZADOR do prezo da enerxía fornecida, así como da tarifa de acceso, onde proceda, e demais conceptos establecidos na lexislación vixente, incluídos os impostos e as recargas vixentes en cada momento que graven a subministración. Calquera variación das tarifas de acceso ou doutros conceptos regulados que afecten o valor dos termos facturables dará potestade ao COMERCIALIZADOR para trasladar devanditos cambios aos prezos do contrato sen que constitúa modificación das condicións económicas do mesmo.

Calquera variación de conceptos facturables regulados pola administración será integramente repercutido ao CLIENTE.

En caso de contrato de prezo indexado o prezo para facturar pola enerxía é variable e será repercutido segundo o custo da mesma no mercado almacenista. En caso de prezo fixo o prezo da enerxía será o acordado nas condicións particulares. De igual forma, correrán a cargo do CLIENTE todos aqueles gastos, custos e pagos que resulten legalmente esixibles como consecuencia da subscrición do Contrato de subministro e de acceso á rede.

No caso de erros administrativos ou de funcionamento incorrecto do Equipo de Medida e Control, ou en caso de manipulación das instalacións o Cliente deberá abonar o importe correspondente ás re facturacións que por estes conceptos poidan virarse, de conformidade co establecido na normativa vixente. Os prezos indicados nas condicións particulares deste contrato non inclúen IVE nin Imposto Eléctrico. Estes prezos están suxeitos ás variacións de prezo que experimenten en cada momento as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo goberno ou outros de nova creación, e repercutiranse ao Cliente segundo proceda. A enerxía reactiva e outros conceptos que corresponda percibir á compañía distribuidora de conformidade con normativa vixente en cada momento facturaranse segundo a información proporcionada pola distribuidora. Nos contratos de prezo indexado facturaranse todos os conceptos esixibles como custo real da enerxía e a súa subministración máis os custos de servizo e os gastos financeiros segundo condicións particulares.

Ademais, para a subministración eléctrica XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA repercutirá ao CLIENTE as modificacións de prezo que se produzan polas diferenzas entre as perdidas medidas en transporte e distribución e as perdidas estándares asignadas segundo marque a normativa vixente.

Cando a potencia máxima admisible tecnicamente recoñecida pola empresa distribuidora sexa inferior á potencia contratada contemplada no presente contrato, ata que non se regularice a situación, a efectos contractuais considerarase como potencia contratada dita potencia máxima tecnicamente admisible.

Calquera promoción e/ou desconto sobre o prezo ofrecido ao CLIENTE por parte de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA limítase ás circunstancias específicas para as que se outorgaron e o tempo de duración da citada promoción e/ou desconto sen xerar consolidación ou dereito algún no mantemento do citado prezo.

6. Facturación e forma de pago

O COMERCIALIZADOR realizará a facturación do CLIENTE de acordo coas lecturas de consumo realizadas pola empresa distribuidora. Con todo, o CLIENTE faculta ao COMERCIALIZADOR para facturar unha cantidade estimada no caso de que a lectura non se realice antes da finalización do período de facturación, con arranxo aos criterios de proporcionalidade respecto do consumo no mesmo período do ano anterior e, de non habelo, das mensualidades anteriores que tivesen consumos lidos. Se non se dispón de consumos nas mensualidades anteriores, os consumos estimaranse en función de criterios de proporcionalidade con respecto a CLIENTES das mesmas características.

Para estes efectos, o COMERCIALIZADOR poderá realizar facturacións complementarias unha vez coñecidos os consumos reais, de acordo coa normativa vixente. A periodicidade de facturación será a indicada en Condicións particulares. O CLIENTE autoriza ao COMERCIALIZADOR a non mandarlle facturas en soporte físico de papel. A factura cargarase na zona privada do CLIENTE na web www.xenera.com a disposición do CLIENTE unha vez elaborada, onde o CLIENTE poderá acceder coas claves que se lle faciliten para tal efecto. Notificaráselle á súa dispoñibilidade mediante correo electrónico.

O pago realizarase mediante domiciliación bancaria na conta que o CLIENTE designase nas Condicións particulares, en caso de devolución do recibo o pago deberá facerse por transferencia bancaria na conta habilitada para tal fin. A data na que se debe realizar o pago é aquela en que a entidade bancaria na que se realizou a domiciliación reciba a notificación con importe que o CLIENTE debe satisfacer, que en todo caso non poderá exceder de 7 días contados desde o final do período de facturación e que será de 5 días hábiles despois da facturación. Ademais da enerxía, facturarase os seguintes conceptos regulados: potencia, reactiva, discriminación horaria, complementos por exceso de potencia, recargas e bonificación reguladas pola Administración, aluguer de equipos de medición, impostos, taxas e ou tributos aplicables e outros conceptos que puidesen xurdir por orde administrativa, así como os demais conceptos indicados nas Condicións particulares.

A falta de pagamento de calquera factura acumulará intereses de moura conforme ao establecido na lei de loita contra a morosidade (Lei 3/2004 do 29 de decembro e das súas posteriores modificacións) máis un 2%, cun mínimo de 40€, todo iso sen prexuízo do establecido no resto das condicións xerais e das demais consecuencias que poidan derivarse do seu incumprimento, entre outras, a inclusión dos datos en ficheiros de solvencia patrimonial e de crédito. No caso de que o CLIENTE teña algunha débeda pendente, quedará ao criterio do COMERCIALIZADOR a cancelación ou non dos contratos do servizo correspondente.

7. Equipos de medida e control

O CLIENTE deberá dispoñer, ben sexa de propiedade ou en aluguer no Punto de subministración dun equipo de medida e control da enerxía (Equipo de Medida e Control) que reúna os requisitos técnicos legalmente establecidos para permitir efectuar o cálculo das tarifas de acceso e a liquidación da enerxía sendo o CLIENTE responsable da súa custodia, do bo uso e non manipulación do mesmo.

Sempre que así lle esixa a lexislación vixente, o CLIENTE deberá posibilitar e habilitar ao COMERCIALIZADOR o acceso á medida do equipo de forma telemática e sen restricións. O CLIENTE deberá permitir á empresa distribuidora e ao COMERCIALIZADOR (ou a calquera representante debidamente autorizado que actúe en nome daquela ou do COMERCIALIZADOR) ao acceso e ao Equipo de Medida en todo momento, para os efectos de realizar as lecturas necesarias para a facturación, para examinar o seu funcionamento e asegurar o seu debido mantemento.

Os dereitos por actuacións en equipos de medida e control establecidos na normativa vixente que corresponda percibir á empresa distribuidora da zona, serán a cargo do CLIENTE.

8. Modificación das condicións económicas

Sen prexuízo do anterior, a remuneración e/ou custos financeiros (Contratos indexados) ou os prezos e/ou descontos (Contratos fixos), así como os demais termos que figuran nas Condicións particulares, poderán ser modificados libremente polo COMERCIALIZADOR con anterioridade á data de finalización do contrato ou de calquera das súas prórrogas, con obxecto de salvagardar o equilibrio das contraprestacións entre as partes como consecuencia de cambios nas condicións de mercado respecto das da data de firma do contrato, ou no caso de que o Punto de subministración sexa declarado esencial (aspecto que o CLIENTE debe comunicar inmediatamente). Unicamente no devandito caso deberán comunicarllas debidamente ao CLIENTE cunha antelación mínima de 15 días á entrada en vigor da modificación. Non obstante o anterior, se ao revisión supuxese un aumento do prezo con respecto ao anteriormente aplicado, o CLIENTE poderá resolver o Contrato de subministración sen que se aplique penalización económica ningunha. En tal caso, deberá notificarllo ao COMERCIALIZADOR por escrito cunha antelación de 15 días dirixido a Rúa Policarpo Sanz, 21 Baixo, 36202 Vigo, Pontevedra (á mesma dirección que para a comunicación da revisión de prezos) ou ben mediante correo electrónico a info@xenera.com (con suficientes datos para verificar a súa identidade) ou mediante notificación desde a área privada do CLIENTE.

Transcorridos 15 días (ao mesmo prazo) desde a comunicación da revisión do prezo ao CLIENTE sen que este manifestase a súa vontade de resolver o contrato, entenderase que o CLIENTE acepta a modificación das condicións económicas.

9. Dereitos de acometida e depósito de garantía

O COMERCIALIZADOR poderá esixir, no momento da contratación, a entrega dun depósito de garantía a favor da Empresa distribuidora da zona, polo importe establecido legalmente. A devolución do depósito de garantía efectuarase ao resolverse o presente Contrato de subministración; o COMERCIALIZADOR poderá aplicar a parte correspondente do mencionado depósito de garantía ao saldo de cantidades pendentes de pago. Os dereitos de acometida polas solicitudes de nova subministración ou modificación dos existentes e os dereitos relativos a verificación, supervisión ou reconexión da instalación do CLIENTE que lle corresponda percibir ao distribuidor correrán a cargo do CLIENTE.

10. Calidade da subministración

As condicións de calidade da subministración son as fixadas no Real decreto 1955/2000 e nas normas concordantes. Para os efectos de manter unha óptima calidade de servizo, o CLIENTE obrígase a dotar as súas instalacións con proteccións contra sobretensiones, sobreintensidades e falta de tensión.

A calidade da subministración é responsabilidade da compañía Distribuidora. En consecuencia, os danos ocasionados a calquera aparello, equipo ou instalación do cliente que teña a súa orixe en sobretensión da rede eléctrica ou en cortes ou alteracións na subministración serán responsabilidade da compañía Distribuidora, xestionando o CLIENTE directamente coa Distribuidora as compensacións e reembolsos aplicables que procedan.

O incumprimento por parte da Empresa Distribuidora dos niveis de calidade individual dará lugar aos descontos e/ou bonificacións correspondentes, sendo repercutidos ao Cliente, unha vez aplicados pola Empresa Distribuidora, nos prazos regulamentariamente previstos.

11. Suspensión da subministración

En caso de falta de pagamento, cunha marxe de 5 días laborables desde a devolución do recibo ou vencemento da factura e previa notificación dos mesmos, XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA poderá proceder á cancelación do contrato por “fin de prazo” e/ou proceder á baixa do subministro por falta de pagamento. No caso de que a devolución se produza polo menos 30 días despois do seu cargo, o COMERCIALIZADOR poderá proceder ao corte inmediato de subministración sen a espera dos 5 días laborables. No caso de que o COMERCIALIZADOR exercitase o seu dereito para solicitar a suspensión da subministración, non estará obrigada a repoñelo ata que o CLIENTE efectúe todos os pagos que debe, incluíndo os intereses devindicados de demora, cun mínimo de 40€, así como os gastos ocasionados pola suspensión e eventual reposición da subministración. Durante ese período, o COMERCIALIZADOR poderá suspender todos e cada un dos contratos que o CLIENTE teña subscritos co COMERCIALIZADOR, mentres que non se emende o seu incumprimento, incluídas recárgalas e intereses estipulados. O exercicio por parte do COMERCIALIZADOR do dereito para suspender a subministración non exime ao CLIENTE da obrigación de pagar o importe de facturación pendente, conforme ao establecido no contrato. No caso de que o CLIENTE satisfaga a totalidade da débeda, ordenarase o restablecemento da subministración ao día seguinte hábil a aquel en que se realizase o pago de cantidade debida.

Igualmente, serán causa de baixa da subministración as seguintes: suposto de forza maior, a detección dunha situación de fraude ou de instalacións perigosas que supoñan un risco para a seguridade e, en xeral, os supostos previstos na normativa eléctrica vixente e de forma especial ao incumprimento de calquera obrigación que dita normativa impoña ao CLIENTE como usuario do servizo.

12. Subrogación e cesión

O Contrato de subministración é persoal e o seu titular debe ser o efectivo usuario da enerxía; esta non se poderá utilizar en lugar distinto para o que foi contratada nin cedela ou vendela a terceiros. Para a subrogación nos dereitos e obrigacións do presente Contrato de subministración, sempre que o cliente este a o corrente en pagos, bastará con comunicar de forma fidedigna ao COMERCIALIZADOR o cambio de titularidade e deberá acreditarse a conformidade do novo CLIENTE e presentar os seus datos persoais, CIF ou NIF e os datos de conta bancaria. O COMERCIALIZADOR poderá ceder o contrato e os seus dereitos e obrigacións dimanantes del a calquera sociedade participada, vinculada ou sucesora que poida prestar nun futuro o servizo obxecto do presente contrato, para o cal será suficiente a oportuna comunicación ao CLIENTE. XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA poderá ceder ou vender o presente contrato a calquera outra sociedade comercializadora de electricidade, comunicándoo previamente ao CLIENTE por escrito.

13. Dereito de desistencia

No prazo de catorce días naturais, a contar desde a celebración do presente Contrato, o Cliente poderá deixar sen efecto o mesmo mediante a remisión do formulario de desistencia que se adxunta por calquera dos medios indicados no mesmo.

14. Subcontratación

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA poderá subcontratar total ou parcialmente con terceiros, que conten con todas as autorizacións preceptivas, a execución de calquera dúas servizos obxecto do Contrato.

15. Resolución de Contrato

Ademais das previstas na lexislación vixente, son causas de resolución do presente contrato:

a) A finalización do período de vixencia ou de calquera das súas prórrogas.

b) Polos termos establecidos na estipulación oitava.

c) O incumprimento de calquera das obrigacións previstas no presente Contrato de subministración en especial por falta de pago de calquera das facturacións por parte do CLIENTE.

d) Por desistencia ou rescisión unilateral por calquera das partes en contratos:

• A rescisión das eventuais prórrogas do contrato por parte do consumidor non dará lugar a cargo algún en concepto de penalización.

• A rescisión do contrato por parte do consumidor ao longo da duración do mesmo ou de calquera das súas prórrogas, sempre que o consumidor estea a gozar dun desconto pactado por tempo definido sobre os prezos básicos do contrato, obrigará ao CLIENTE á devolución do importe descontado desde o inicio da aplicación do desconto activo pactado.

• Baixa Tensión:

 • A rescisión do contrato, por parte do consumidor, comunicada cun aviso previo por escrito de 15 días de antelación á data de finalización do mesmo dará lugar a unha penalización económica consistente nun 5% da enerxía estimada pendente de consumir (pola subministración) polo prezo, excepto cando a rescisión se deba á modificación das condicións económicas por parte do Comercializador, de acordo con estipulación oitava.
 • No caso de que a rescisión unilateral do CLIENTE se realice previa finalización do contrato ou algunha das súas prórrogas sen comunicación con 15 días de antelación por escrito dará lugar a unha penalización consistente na enerxía íntegra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prórroga a un prezo de 0,007 €/kWh.

• Alta Tensión:

 • A rescisión do contrato, por parte do consumidor, comunicada cun aviso previo por escrito de 60 días de antelación á data de finalización do mesmo dará lugar a unha penalización económica consistente na enerxía íntegra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prórroga a un prezo de 0,007 €/kWh, excepto cando a rescisión se deba á modificación das condicións económicas por parte do Comercializador, de acordo con estipulación oitava.
 • No caso de que a rescisión unilateral do CLIENTE se realice previa finalización do contrato ou algunha das súas prórrogas sen comunicación con 60 días de antelación por escrito dará lugar a unha penalización consistente na enerxía íntegra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prórroga a un prezo de 0,0012 €/kWh.

e) Perda de capacidade crediticia, tanto do CLIENTE como do seu avalista, desafiuzamento ou calquera outra situación análoga que implique a perda de titularidade do CLIENTE sobre o Punto de subministro.

f) No caso de que algún dos Puntos de subministración contratados sexa declarado como servizo esencial ou que sendo declarado non fose comunicado ao COMERCIALIZADOR polo CLIENTE.

Sen prexuízo de todo o anterior, o COMERCIALIZADOR poderá así mesmo instar a resolución anticipada do presente contrato, no caso de que, por causa non imputable ao COMERCIALIZADOR, e unha vez transcorridos 6 meses non se perfeccionase a titularidade do contrato de ATR relativo ao momento de subministración a favor do CLIENTE. As eventuais prórrogas do contrato por parte do consumidor terán igualmente unha duración de 1 ano a partir da data de fin de contrato.

16. Forza maior

Non responderán nin o Cliente nin o Comercializador dos eventuais incumprimentos do presente Contrato de Subministración en casos de forza maior e caso fortuíto. Considérase causa de forza maior os feitos imprevisibles ou que previstos sexan inevitables e irresistibles, alleos ás partes, desde o momento en que os mesmos imposibiliten o cumprimento das obrigacións do presente contrato de subministración. En particular, non responderá o Comercializador se existe unha imposibilidade por parte do Comercializador de adquirir ou facer chegar a enerxía eléctrica ao Cliente, por causas non imputables a el, ou por intervención directa ou indirecta de terceiros.

17. Lexislación e xurisdición

O presente Contrato de subministración rexerase e interpretará de acordo coa lexislación española vixente, en particular, coa Lei 24/2013 do sector eléctrico e á súa normativa de desenvolvimiento.

Calquera discrepancia ou controversia resultante da interpretación ou execución do presente contrato ou relacionadas con el, directa ou indirectamente, someterase aos xulgados ou tribunais correspondentes ao lugar onde radica a instalación da que é titular o CLIENTE, con renuncia expresa a outro foro que puidese corresponderlle.

18. Servicio de atención al cliente y vías de solución de conflicto

Para cuestiones relacionadas con el presente contrato, o para cualquiera incidencia o reclamación en relación con el servicio contratado, el CLIENTE puede dirigirse al COMERCIALIZADOR, de manera presencial, llamando al número de teléfono gratuito 900 600 116, o bien puede dirigirse a la dirección de correo electrónico info@xenera.com.

En caso de reclamación, de no resolverse en el plazo de (1) mes, o si resuelta, no fuera estimada, el Cliente podrá presentar su reclamación ante el Instituto Galego de Consumo, a los efectos de tramitación de los servicios de mediación y sistema arbitral de consumo que, en su caso, sean de aplicación, para los supuestos en los que la COMERCIALIZADOR se adhiera.

Para el supuesto de que la controversia no se someta a ninguna entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, o que estas no resulten competentes para la resolución del conflicto, el CLIENTE que sea persona física podrá someter la controversia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales. En este caso, el procedimiento aplicable será aprobado por Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin que puedan ser objeto del mismo las controversias que se encuentren reguladas por normativa distinta de la de protección específica de los usuarios finales de energía eléctrica.

19. Miscelánea

No caso de que algunha das estipulacións contidas en Contrato declarásese nula por calquera tribunal ou autoridade competente, terase por non posta e a nulidade da devandita estipulación non afectará en maneira algunha ao resto das estipulacións do Contrato. As partes, en tal caso, comprométense a negociar de boa fe e de acordo co espírito do Contrato, unha redacción alternativa á estipulación declarada nula. Toda notificación ou información que deba ser remitida por unha banda a outra parte en relación co presente Contrato realizarase por calquera dos seguintes medios: burofax, email con acuse de recibo, correo certificado con acuse de recibo e enviarase ao destinatario á dirección ou números de contactos indicados na Condicións Particulares.

20. Protección de datos de carácter persoal

 • Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
 • Responsable: XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.
 • Finalidade: A xestión e control da relación comercial cos nosos clientes.
 • Lexitimación: Relación contractual.
 • Destinatarios: Administración Tributaria, empresas distribuidoras, entidades bancarias, compañías aseguradoras e Comunidades Autónomas.
 • Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.
 • Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición en xenera.com/gl/clausulado

CONDICIÓNS XERAIS EN CONTRATOS DE GAS

1. Obxecto do contrato

O obxecto do presente contrato (Contrato de subministración) é a subministración de gas natural prestado por XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A. (en diante, o COMERCIALIZADOR) ás instalacións do CLIENTE no punto de conexión (Punto de subministración) indicado nas Condicións particulares do presente contrato.

Coa firma do presente Contrato de Subministración, e salvo que o Cliente non manifeste expresamente o seu propósito de contratar o acceso á rede de distribución (“Contrato de Acceso”) directamente coa Empresa Distribuidora da zona onde radica a instalación do Cliente (“Empresa Distribuidora”), o Cliente acepta expresamente a contratación conxunta da adquisición do gas natural e o acceso á rede a través do Comercializador. Por isto, autorízalle expresamente para que, no seu nome, subscriba o Contrato de Acceso coa Empresa Distribuidora, asumindo a súa posición xurídica no mencionado Contrato de Acceso. O Cliente obrígase a non rescindir o mencionado Contrato de Acceso que o Comercializador formalice coa Empresa Distribuidora, mentres sexa vixente este Contrato de Subministración.

Este Contrato de Subministración é de carácter persoal, manifestando o Cliente ser o efectivo usuario da enerxía, non podendo utilizala en lugar distinto para o que foi contratada nin cedela nin vendela a terceiros.

2. Duración do contrato, entrada en vigor e inicio da subministración

A duración do presente Contrato de subministración é de 12 meses contados desde a data de inicio de subministración e será prorrogado de forma automática por períodos da mesma duración, agás que calquera das partes comunique a resolución unilateral do contrato con 15 días de antelación ao vencemento mediante calquera medio que permita ter constancia da identidade e vontade do interesado. No devandito caso, o COMERCIALIZADOR poderá aplicar para as sucesivas prórrogas un incremento igual ao IPC (índice de prezos ao consumo), publicado polo Instituto Nacional de Estatística, respecto ao ano natural inmediatamente anterior. O contrato entrará en vigor no momento da súa firma, aínda que a súa efectividade queda condicionada ao momento en que se outorgue o acceso á rede de distribución por parte do distribuidor da zona. O COMERCIALIZADOR procederá a solicitar á empresa distribuidora o acceso de terceiros ás redes ( ATR) e o cambio de subministrador, co fin de procurar que o comezo da subministración coincida coa data prevista de finalización da subministración do seu anterior subministrador. En caso de non ser factible, a subministración comezará tan pronto como sexa posible, sen que exista responsabilidade por parte do COMERCIALIZADOR.

A data de inicio está supeditada a:
a) A confirmación por parte da empresa distribuidora dos ciclos de lectura correspondentes.
b) Que o CLIENTE cumpra coas condicións técnicas legalmente esixibles, propias da súa tarifa.
c) Que no caso de que o distribuidor solicitase un depósito de garantía, o CLIENTE fágao efectivo.
d) Que o CLIENTE faga efectiva a fianza en caso de acordarse o seu pago.
e) Incumprimento de calquera das cláusulas do contrato.
f) O COMERCIALIZADOR pode supeditar a formalización do contrato á presentación dun aval/fianza que garanta cobros.
g) No caso de que se anule a solicitude por causas alleas ao COMERCIALIZADOR, se son imputables ao CLIENTE, o COMERCIALIZADOR pode solicitar ao CLIENTE o pago dos custos de anulación se a distribuidora reclámaos. Non obstante o CLIENTE será en todo caso responsable ante o seu anterior subministrador por todos aqueles conceptos que deba en relación con subministración realizada. Así mesmo, o CLIENTE será responsable ante o COMERCIALIZADOR por todos aqueles conceptos debidos a este relativos ao presente contrato.

3. Punto de subministración e condicións técnicas

Para os efectos do presente Contrato de subministración, enténdese por punto de subministración o punto de conexión ou entrega situado na instalación do CLIENTE, onde se efectúa a medición do consumo de gas natural fornecido polo comercializador. A presión e caudal contratados coas que se efectúa a subministración son as que figuran nas Condicións Particulares, de conformidade con disposto pola normativa vixente e, en particular, conforme á Orde ETU/1977/2016, do 23 de decembro.

4. Modificación de tarifas

O COMERCIALIZADOR non asume responsabilidade de ningún tipo polo rexeitamento ou atraso da compañía distribuidora en tramitar a modificación tarifa contratada polo CLIENTE. Xa que, ata que non leve a cabo a modificación de forma fidedigna, a facturación seguirase realizando nos mesmos termos que consten no contrato ata ese momento. Tampouco dará lugar a unha indemnización do COMERCIALIZADOR ao CLIENTE, por danos directos ou indirectos, ningún atraso na xestión do cambio de tarifa contratada nin o feito de que a distribuidora someta á devandita modificación a calquera actuación por parte do CLIENTE que entrañe un custo económico para este.

Se por calquera circunstancia producísese un cambio de grupo tarifario de acceso asignado pola Empresa Distribuidora ao momento de subministración do Cliente, XENERA aplicará ao Contrato os prezos vixentes para o devandito grupo tarifario de acceso, que no seu caso estivesen vixentes para o mesmo, na data de contratación ou renovación do Contrato baixo as mesmas condicións de aplicación que existían na devandita data.

5. Prezo

O CLIENTE obrígase ao pago ao COMERCIALIZADOR do prezo da enerxía fornecida, así como da tarifa de acceso, onde proceda, e demais conceptos establecidos na lexislación vixente, incluídos os impostos e as recargas vixentes en cada momento que graven a subministración. Calquera variación das tarifas de acceso ou doutros conceptos regulados que afecten o valor dos termos facturables dará potestade ao COMERCIALIZADOR para trasladar os devanditos cambios aos prezos do contrato sen que constitúa modificación das condicións económicas do mesmo.
Calquera variación de custos asociados á subministración regulados pola administración será integramente repercutida ao CLIENTE.

En caso de contrato de enerxía suxeito a prezo de mercado almacenista o prezo da enerxía para facturar é variable e será repercutido segundo o custo da mesma no comprado almacenista. En caso de contrato a prezo fixo, o prezo da enerxía será o acordado nas condicións particulares. Para calquera modalidade de contrato facturarase a parte o custo do Canon Finca así como calquera outro custo futuro que soporte a comercialización de Enerxía Eléctrica que a data 01/01/2018 non estivese regulado. De igual forma, correrán a cargo do CLIENTE todos aqueles gastos, custos e pagos que resulten legalmente esixibles como consecuencia da subscrición do Contrato de subministración e de acceso á rede.

No caso de erros administrativos ou de funcionamento incorrecto do Equipo de Medida e Control, ou en caso de manipulación das instalacións o Cliente deberá abonar o importe correspondente ás refacturacións que por estes conceptos poidan virarse, de conformidade co establecido na normativa vixente.

Os prezos indicados nas condicións particulares deste contrato non inclúen IVE nin Imposto de Hidrocarburos. Estes prezos están suxeitos ás variacións de prezo que experimenten en cada momento as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo goberno ou outros de nova creación, e repercutiranse ao Cliente segundo proceda. Os conceptos que corresponda percibir á compañía distribuidora de conformidade con normativa vixente en cada momento facturaranse segundo a información proporcionada pola distribuidora.
Nos contratos de prezo de enerxía suxeito a mercado maiorista facturaranse todos os conceptos esixibles como custo real da enerxía e a súa subministración máis os custos de servizo/honorarios de xestión e os gastos financeiros segundo condicións particulares.

Ademais, para a subministración de gas o COMERCIALIZADOR repercutirá ao CLIENTE as modificacións de prezo que se produzan polas diferenzas entre as perdas medidas en transporte e distribución e as perdas estándares asignadas segundo marque a normativa vixente.

Cando o caudal máximo admisible tecnicamente recoñecido pola empresa distribuidora sexa inferior ao caudal contratado contemplada no presente contrato, ata que non se regularice a situación, a efectos contractuais, considérase como caudal contratado devandito caudal máximo tecnicamente admisible.

6. Facturación e forma de pago

O COMERCIALIZADOR realizará a facturación do CLIENTE de acordo coas lecturas de consumo realizadas pola empresa distribuidora. Con todo, o CLIENTE faculta ao COMERCIALIZADOR para facturar unha cantidade estimada no caso de que a lectura non se realice antes da finalización do período de facturación, con arranxo aos criterios de proporcionalidade respecto do consumo no mesmo período do ano anterior e, de non habelo, das mensualidades anteriores que tivesen consumos lidos. Se non se dispón de consumos nas mensualidades anteriores, os consumos estimaranse en función de criterios de proporcionalidade con respecto a CLIENTES das mesmas características.

Para estes efectos, o COMERCIALIZADOR poderá realizar facturacións complementarias unha vez coñecidos os consumos reais, de acordo coa normativa vixente. A periodicidade de facturación rexerase segundo a periodicidade de lecturas da compañía distribuidora de cada punto. O CLIENTE autoriza ao COMERCIALIZADOR a non mandarlle facturas en soporte físico de papel. A factura cargarase na zona privada do CLIENTE na web xenera.com a disposición do CLIENTE unha vez elaborada, onde o CLIENTE poderá acceder coas claves que se lle faciliten para tal efecto. Se lle notificará a súa dispoñibilidade mediante correo electrónico.

O pago realizarase mediante domiciliación bancaria na conta que o CLIENTE designase nas Condicións particulares, en caso de devolución do recibo o pago deberá facerse por transferencia bancaria na conta habilitada para tal fin. A data na que se debe realizar o pago é aquela en que a entidade bancaria na que se realizou a domiciliación reciba a notificación con importe que o CLIENTE debe satisfacer, que en todo caso non poderá exceder de 7 días contados desde o final do período de facturación e que será de 5 días hábiles despois da facturación. Adicionalmente ao prezo da enerxía facturaranse as Peaxes de Acceso á Rede e, cando cumpra, cargos e custos de aplicación á subministración regulados normativamente. Ademais da enerxía, facturarase os seguintes conceptos regulados: recargas e bonificacións reguladas pola Administración, revisións periódicas, aluguer de equipos de medición, impostos, taxas e/ou tributos aplicables e outros conceptos que puidesen xurdir por orde administrativa, así como os demais conceptos indicados nas Condicións particulares.

A falta de pagamento de calquera factura acumulará intereses de demora conforme ao establecido na lei de loita contra a morosidade (Lei 3/2004 do 29 de decembro e das súas posteriores modificacións) máis un 2%, cun mínimo de 40€, todo iso sen prexuízo do establecido no resto das condicións xerais e das demais consecuencias que poidan derivarse do seu incumprimento, entre outras, a inclusión dos datos en ficheiros de solvencia patrimonial e de crédito.

No caso de que o CLIENTE teña algunha débeda pendente, quedará ao criterio do COMERCIALIZADOR a cancelación ou non dos contratos do servizo correspondente.

7. Equipos de medida e control

O CLIENTE deberá dispoñer, ben sexa de propiedade ou en aluguer no Punto de subministración dun equipo de medida e control da enerxía (“Equipo de Medida e Control”) que reúna os requisitos técnicos legalmente establecidos para permitir efectuar o cálculo das tarifas de acceso e a liquidación da enerxía sendo o CLIENTE responsable da súa custodia, do bo uso e non manipulación do mesmo.

Sempre que así o esixa a lexislación vixente, o CLIENTE deberá posibilitar e habilitar ao COMERCIALIZADOR o acceso á medida do equipo de forma telemática e sen restricións. O CLIENTE deberá permitir á empresa distribuidora e ao COMERCIALIZADOR (ou a calquera representante debidamente autorizado que actúe en nome daquela ou do COMERCIALIZADOR) o acceso ao Equipo de Medida en todo momento, para os efectos de realizar as lecturas necesarias para a facturación, para examinar o seu funcionamento e asegurar o seu debido mantemento.

Os dereitos por actuacións en equipos de medida e control establecidos na normativa vixente que corresponda percibir á empresa distribuidora da zona, serán a cargo do CLIENTE.

8. Modificación das condicións económicas

Sen prexuízo do anterior, a remuneración e/ou custos financeiros (Contratos suxeitos a mercado maiorista) ou os prezos e/ou descontos (Contratos fixos), así como os demais termos que figuran nas Condicións particulares, poderán ser modificados libremente polo COMERCIALIZADOR con anterioridade á data de finalización do contrato ou de calquera das súas prórrogas, con obxecto de salvagardar o equilibrio das contraprestacións entre as partes como consecuencia de cambios nas condicións de mercado respecto das da data de firma do contrato, ou no caso de que o Punto de subministración sexa declarado esencial (aspecto que o CLIENTE debe comunicar inmediatamente).

Unicamente no devandito caso deberán comunicarllas debidamente ao CLIENTE cunha antelación mínima de 15 días á entrada en vigor da modificación. Non obstante o anterior, se a revisión supuxese un aumento do prezo con respecto ao anteriormente aplicado, o CLIENTE poderá resolver o Contrato de subministración sen que se aplique penalización económica ningunha. En tal caso, deberá notificarllo ao COMERCIALIZADOR por escrito cunha antelación de 15 días dirixido a C/ Policarpo Sanz nº 21 – 36202 Vigo (á mesma dirección que para a comunicación da revisión de prezos) ou ben mediante correo electrónico a info@xenera.com (con suficientes datos para verificar a súa identidade) ou mediante notificación desde a área privada do CLIENTE.

Transcorridos 15 días (ao mesmo prazo) desde a comunicación da revisión do prezo ao CLIENTE sen que este manifestase a súa vontade de resolver o contrato, entenderase que o CLIENTE acepta a modificación das condicións económicas.

9. Dereitos de acometida e depósito de garantía

O COMERCIALIZADOR poderá esixir, no momento da contratación, a entrega dun depósito de garantía a favor da Empresa distribuidora da zona, polo importe establecido legalmente. A devolución do depósito de garantía efectuarase ao resolverse o presente Contrato de subministración; o COMERCIALIZADOR poderá aplicar a parte correspondente do mencionado depósito de garantía ao saldo de cantidades pendentes de pago.

Os dereitos de acometida polas solicitudes de nova subministración ou modificación dos existentes e os dereitos relativos á verificación, supervisión ou reconexión da instalación do CLIENTE que lle corresponda percibir ao distribuidor correrán a cargo do CLIENTE.

10. Calidade da subministración

As condicións de calidade da subministración son as fixadas no Real decreto 1434/2002 e nas normas concordantes. Para os efectos de manter unha óptima calidade de servizo, atendendo, principalmente á continuidade da subministración e á calidade do produto.

A calidade do subministro é responsabilidade da compañía Distribuidora. En consecuencia, os danos ocasionados a calquera aparello, equipo ou instalación do cliente que teña a súa orixe en cortes ou alteracións na subministración serán responsabilidade da compañía Distribuidora, xestionando o CLIENTE directamente coa Distribuidora as compensacións e reembolsos aplicables que procedan.

O incumprimento por parte da Empresa Distribuidora dos niveis de calidade individual dará lugar aos descontos e/ou bonificacións correspondentes, sendo repercutidos ao Cliente, unha vez aplicados pola Empresa Distribuidora, nos prazos regulamentariamente previstos.

11. Suspensión da subministración

En caso de falta de pagamento, cunha marxe de 5 días laborables desde a devolución do recibo ou vencemento da factura e previa notificación dos mesmos, o COMERCIALIZADOR poderá proceder á cancelación do contrato por “fin de prazo” e/ou proceder á baixa da subministración por falta de pagamento. No caso de que a devolución se produza polo menos 30 días despois do seu cargo, o COMERCIALIZADOR poderá proceder ao corte inmediato de subministro sen a espera dos 5 días laborables.

No caso de que o COMERCIALIZADOR exercitase o seu dereito para solicitar a suspensión da subministro, non estará obrigada a repoñelo ata que o CLIENTE efectúe todos os pagos que debe, incluíndo os intereses devindicados de demora, cun mínimo de 40€, así como os gastos ocasionados pola suspensión e eventual reposición da subministración. Durante ese período, o COMERCIALIZADOR poderá suspender todos e cada un dos contratos que o CLIENTE teña subscritos co COMERCIALIZADOR, mentres que non se emende o seu incumprimento, incluídas as recargas e intereses estipulados.

O exercicio por parte do COMERCIALIZADOR do dereito para suspender o subministro non exime ao CLIENTE da obriga de pagar o importe de facturación pendente, conforme ao establecido no contrato. No caso de que o CLIENTE satisfaga a totalidade da débeda, ordenarase o restablecemento da subministración ao día seguinte hábil a aquel en que se realizase o pago de cantidade debida.

Igualmente, serán causa de baixa do subministro as seguintes: suposto de forza maior, a detección dunha situación de fraude ou de instalacións perigosas que supoñan un risco para a seguridade e, en xeral, os supostos previstos na normativa de gas vixente e de forma especial ao incumprimento de calquera obrigación que dita normativa impoña ao CLIENTE como usuario do servizo.

12. Subrogación e cesión

O Contrato de subministro é persoal e o seu titular debe ser o efectivo usuario da enerxía; esta non se poderá utilizar en lugar distinto para o que foi contratada nin cedela ou vendela a terceiros. Para a subrogación nos dereitos e obrigacións do presente Contrato de subministración, sempre que o cliente este a o corrente en pagos, bastará con comunicar de forma fidedigna ao COMERCIALIZADOR o cambio de titularidade e deberase asinar a conformidade do novo CLIENTE presentando os seus datos persoais, CIF ou NIF e os datos de conta bancaria.

O COMERCIALIZADOR poderá ceder o contrato e os seus dereitos e obrigas dimanantes do a calquera sociedade participada, vinculada ou sucesora que poida prestar nun futuro o servizo obxecto do presente contrato, para o cal será suficiente a oportuna comunicación ao CLIENTE. O COMERCIALIZADOR poderá ceder ou vender o presente contrato a calquera outra sociedade comercializadora de gas natural, comunicándoo previamente ao CLIENTE por escrito.

13. Dereito de desistencia

No prazo de catorce días naturais, a contar dende a celebración do presente Contrato, o Cliente poderá deixar sen efecto o mesmo mediante a remisión do formulario de desistimento que se adxunta por calquera dos medios indicados no mesmo formulario.

14. Subcontratación

O COMERCIALIZADOR poderá subcontratar total ou parcialmente con terceiros, que conten con tódalas autorizacións preceptivas, a execución de calquera dos servizos obxecto do presente Contrato.

15. Resolución do contrato

Ademais das previstas na lexislación vixente, son causas de resolución do presente contrato:
a)A finalización do período de vixencia ou de calquera das súas prórrogas.
b)Polos termos establecidos na estipulación oitava.
c)O incumprimento de calquera das obrigacións previstas no presente Contrato de subministro en especial por falta de pago de calquera das facturacións por parte do CLIENTE.
d)Por desistencia ou rescisión unilateral por calquera das partes comunicada cun preaviso de 15 días en baixa presión e 60 días en alta presión, de antelación por escrito.

Contratos de Baixa Presión:
• A rescisión do contrato por parte do consumidor con anterioridade á data de finalización do contrato dará lugar a unha penalización económica consistente nun 5% do prezo pola enerxía estimada pendente de subministración, excepto cando a rescisión débase á modificación das condicións económicas por parte do Comercializador, de acordo con estipulación oitava.
• No caso de que a rescisión unilateral do CLIENTE realícese previa finalización do contrato ou algunha das súas prórrogas sen comunicación con 15 días de antelación por escrito dará lugar a unha penalización consistente na enerxía integra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prórroga a un prezo de 0,007€/kWh.
• A rescisión das eventuais prórrogas do contrato por parte do consumidor non dará lugar a cargo algún en concepto de penalización.

Contratos de Alta Presión:
• A rescisión do contrato por parte do consumidor con anterioridade á data de finalización do contrato dará lugar a unha penalización económica consistente na enerxía integra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prorroga a un prezo de 0.007€/kWh, excepto cando a rescisión débase á modificación das condicións económicas por parte do Comercializador, de acordo con estipulación oitava.
• No caso de que a rescisión unilateral do CLIENTE realícese previa finalización do contrato ou algunha das súas prórrogas sen comunicación con 60 días de antelación por escrito dará lugar a unha penalización consistente na enerxía integra pendente de facturar ata a finalización do contrato ou prorroga a un prezo de 0,012€/kWh.
• As penalizacións serán de aplicación en calquera das eventuais prórrogas do contrato por parte do consumidor.

Para Alta e Baixa presión:
• A rescisión do contrato por parte do consumidor ao longo da duración do mesmo ou de calquera das súas prórrogas, sempre que o consumidor estea a gozar dun desconto pactado por tempo definido sobre vos prezos básicos do contrato, obrigará ao CLIENTE á devolución do importe descontado desde o inicio da aplicación do desconto activo pactado.

e) Perda de capacidade crediticia, tanto do CLIENTE como do seu avalista, desafiuzamento ou calquera outra situación análoga que implique a perdida de titularidade do CLIENTE sobre o Punto de subministro.
f) No caso de que algún dos Puntos de subministración contratados sexa declarado como servizo esencial ou que sendo declarado non fose comunicado ao COMERCIALIZADOR polo CLIENTE.

Sen prexuízo de todo o anterior, o COMERCIALIZADOR poderá así mesmo instar a resolución anticipada do presente contrato, no caso de que, por causa non imputable ao COMERCIALIZADOR, e unha vez transcorridos 6 meses non se perfeccionase a titularidade do contrato de ATR relativo ao momento de subministro a favor do CLIENTE. As eventuais prórrogas do contrato por parte do consumidor terán igualmente unha duración de 1 ano a partir da data de fin de contrato.

16. Forza Maior

Non responderán nin o Cliente nin o Comercializador dos eventuais incumprimentos do presente Contrato de Subministración en casos de forza maior e caso fortuíto. Considérase causa de forza maior os feitos imprevisibles ou que previstos sexan inevitables e irresistibles, alleos ás partes , desde o momento en que os mesmos imposibiliten o cumprimento das obrigacións do presente contrato de subministración. En particular, non responderá o Comercializador se existe unha imposibilidade por parte do Comercializador de adquirir ou facer chegar a subministración de gas natural ao Cliente, por causas non imputables a el, ou por intervención directa ou indirecta de terceiros.

17. Lexislación e xurisdición

O presente Contrato de subministro rexerase e interpretarase de acordo coa lexislación española aplicábel e, en particular, coa Lei Ley 34/1998, de 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos e a súa normativa de desenvolvemento.

Calquera discrepancia ou controversia resultante da interpretación ou execución do presente contrato ou relacionadas con el, directa ou indirectamente, someterase expresamente aos Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo para a resolución de cantas cuestións e controversias poidan xurdir en relación co presente contrato, sen prexuízo do establecido nas disposicións legais que impoñan un foro específico, con renuncia expresa de calquera outro foro.

18. Servizo de atención ao cliente e vías de solución de conflito

Para cuestións relacionadas co presente contrato, ou para calquera incidencia ou reclamación en relación co servizo contratado, o CLIENTE pode dirixirse ó COMERCIALIZADOR, de maneira presencial, chamando o número de teléfono gratuíto 900 600 116, ou ben pode dirixirse á dirección de correo electrónico info@xenera.com.

No caso de reclamación, de non resolverse no pazo de (1) mes, ou se resolta, non fora estimada, o Cliente poderá presentar a súa reclamación ante o Instituto Galego de Consumo, a os efectos da tramitación dos servizos de mediación e sistema arbitral de consumo que, no seu caso, sexan de aplicación, para os supostos nos que a COMERCIALIZADOR se adhira.

Para o suposto de que a controversia non se someta a ningunha entidade de resolución alternativa de litixios en materia de consumo, ou que estas non resulten competentes para a resolución do conflito, o CLIENTE que sexa persoa física poderá someter a controversia ó Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, cando tales controversias refíranse os seus dereitos específicos como usuarios finais. Neste caso, o procedemento aplicábel será aprobado por Orden do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, sen que poidan ser obxecto do mesmo as controversias que se encontren reguladas por normativa distinta da de protección específica dos usuarios finais de gas natural.

19. Miscelánea

No caso de que algunha das estipulacións contidas no Contrato se declarase nula por calquera tribunal ou autoridade competente, se terá por non posta e a nulidade de dita estipulación non afectará en maneira algunha o resto das estipulacións do Contrato. As Partes, en tal caso, comprométense a negociar de boa fe e de acordo co espírito do Contrato, unha redacción alternativa á estipulación declarada nula. Toda notificación ou información que deba ser remitida por unha Parte a outra Parte en relación co presente Contrato realizarase por calquera dos seguintes medios: burofax, email con acuse de recibo, correo certificado con acuse de recibo e enviarase ó destinatario á dirección ou números de contactos indicados nas Condiciones Particulares.

O CLIENTE autoriza o uso do seu nome e logo para fins comerciais, tales como publicación da lista de clientes na web corporativa e inclusión dos mesmos en accións comerciais puntuais. No caso de non proporcionar a referencia catastral no momento de firma do contrato, o CLIENTE comprometese a presentar a referencia catastral asociada ó CUPS onde se sitúe todo Punto de subministro contratado no momento no que o requira o COMERCIALIZADOR. Non terán a consideración de consumidores e usuarios ós efectos do Real Decreto 1/2007 as persoas físicas ou xurídicas que subscriban o contrato para unha utilidade profesional ou autónoma do subministro recibido.

20. Protección de datos de carácter persoal

 • Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
 • Responsable: XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.
 • Finalidade: A xestión e control da relación comercial cos nosos clientes.
 • Lexitimación: Relación contractual.
 • Destinatarios: Administración Tributaria, empresas distribuidoras, entidades bancarias, compañías aseguradoras e Comunidades Autónomas.
 • Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, tal como indícase na información adicional.
 • Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición en xenera.com/clausulado