Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S.L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluido o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacions ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que no se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S.L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas as partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S.L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento:

1. Xestión dos datos do cliente para o cumprimento do contrato (comercialización de enerxía).

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.

2. Xestión administrativa.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual.

3. Xestión contable.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Real Decreto do 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

4. Xestión fiscal.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida na Ley 58/2003, do 17 de diciembre, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

5. Enviar ao cliente, ofertas, produtos ou servizos similares que poidan ser de interese.

A base legal para o tratamento dos datos é a satisfacción do interese lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados en mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.

6. Realizar comunicacións comerciais propias e de terceiros.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado. Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revogado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento. Se vostede retira os tratamentos que se realizasen antes continuaran sendo válidos e a retirada do mesmo non afectará á finalidade principal do tratamento.

Destinatarios de datos:

a) Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.

b) Comunicaranse ás compañías aseguradoras, os datos que sexan necesarios para a atención, exercicio ou defensa de reclamacións.

c) Comunicaranse datos a entidades bancarias coa finalidade do cobro dos recibos.

d) Comunicaranse datos ás empresas distribuidoras de enerxía coa finalidade de poder prestarlle o servizo contratado.

e) No caso de impago de recibos de enerxía da vivenda habitual, cederanse datos ás Comunidades Autónomas en cumprimento dunha obrigación legal.

Obligatoriedade de facilitar os datos

O cliente non está obrigado a facilitar os datos pero, a comunicación dos mesmos, é un requisito previo, sen o que non se podérá celebrar o contrato nin emitir a correspondente factura.

Transferencia de datos a terceiros países:

Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo,e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S.L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento:

1. Xestionar o envío de información que nos solicite.

2. Enviarlles información sobre os eventos, actividades e información que consideremos que poida ser do seu interés.

Le informamos que pode retirar seu consentimento en calqueira momento dirixéndose por escrito a dirección do Responsable do Tratamento.

Se vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.

Lexitimación do tratamento:

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento prestado.

Conservación dos datos:

Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Destinatarios de datos:

Non se realizarán cesións de datos.

Transferencias internacionais de datos:

Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

 

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo,e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

Dirección oficina: Rúa Policarpo Sanz 21 Baixo, 36202 Vigo (Pontevedra)

CIF: A94071727

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S. L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento: Xestionar a solicitude que vostede realiza e garantir a calidade do servizo.

Conservación dos datos: Serán conservados durante o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo.

Lexitimación do tratamento: Interese lexítimo do responsable.

Destinatarios de datos: Non se realizarán comunicacións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo,e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

Dirección oficina: Rúa Policarpo Sanz 21 Baixo, 36202 Vigo (Pontevedra)

CIF: A94071727

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S. L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento: 

1. Xestión dos datos do provedor para o cumprimento do obxecto do contrato.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.

2. Xestión administrativa.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual.

3. Xestión contable.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Real Decreto do 22 de agosto de 1885, polo que se publica o Código de Comercio, e serán gardados o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

4. Xestión fiscal.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida en Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

5. Histórico de provedores.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo do responsable do tratamento en manter un histórico de provedores e os produtos adquiridos aos mesmos e os prezos pola posible continuación da relación contractual no futuro. Os datos serán gardados mentres o interesado non solicite a supresión dos seus datos.

Destinatarios de datos:

a) Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.

b) Cederanse a outras administracións públicas, en base ao interese lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos provedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.

c) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

Obrigatoriedade de facilitar os datos:

O provedor non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 RGPD, informámoslle que os datos do representan legais e das persoas de contacto que vostede nos facilite, como o noso cliente, provedor, ou socio quedarán incluídos no rexistro de actividade de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U.

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U garántelle que só se utilizarán estes datos coa finalidade de xestión e mantemento da relación contractual, así como para manter un histórico de clientes, provedores ou socios, conservando os datos ata que se solicite a súa supresión polo interesado, que non os comunicarán a terceiros, nin se realizarán transferencias a organizacións que se atopen fose do Espazo Económico Europeo, sen o consentimento expreso dos afectados e, en calquera caso, a condición de que se garanta por ambas as partes o cumprimento das garantías adecuadas e/ou se subscriban as cláusulas estándar aprobadas pola Comisión Europea para estes casos.

Así mesmo, queda informado da obrigatoriedade de facilitar e tratar devanditos datos, xa que sen os mesmos non será posible a relación contractual, así como se compromete a facer chegar esta información ás persoas das que nos facilite os datos.

O interesado poderá exercitar os seguintes Dereitos:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Vostede se compromete a comunicar esta información aos titulares dos datos de carácter persoal que vostede nos facilitou.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.U

Dirección oficina: Rúa Policarpo Sanz 21 Baixo, 36202 Vigo (Pontevedra)

CIF: A94071727

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Delegado de Protección de Datos: VIFORDAT, S. L. Correo electrónico: info@vifordat.es

Finalidade do tratamento: Xestión dos datos das persoas que optan a un posto de traballo na entidade mediante a súa participación nun proceso de selección presente ou futuro.

Lexitimación do tratamento: A base legal para o tratamento dos datos é a relación precontractual.

Conservación dos datos:

Os seus datos persoais serán gardados como máximo durante un ano, salvo que con anterioridade se solicite a súa supresión por parte da persoa interesada.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos pulsando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Procedencia dos datos:

Os datos persoais que tratamos foron facilitados por: INEM, Infojobs e Centros Formativos.

Categorías de datos facilitados:

Os seus datos de carácter persoal facilitados pertencen ás seguintes categorías:

-Identificativos

-Características persoais

-Académicos e profesionais

-Detalles de emprego

Existencia de categorías especiais nos datos facilitados:

NON se tratan datos de categorías especiais de datos.