Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A.

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado

Destinatarios de datos:Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: : dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluido o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacions ou obtelos na seguinte dirección pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que no se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A.

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas as partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección picando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A.

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Finalidade do tratamento:

1.Xestión dos datos do cliente para o cumprimento do contrato (comercialización de enerxía).

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.

2.Xestión administrativa.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual.

3.Xestión contable.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunhaa obrigación legal establecida no Real Decreto do 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demáis lexislación aplicable.

4.Xestión fiscal.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento duncha obrigación legal establecida na Ley 58/2003, do 17 de diciembre, Xeral Tributaria e serán gardados durante o pralazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

5. Enviar ao cliente, ofertas, produtos ou servizos similares que poidan ser de interese.

A base legal para o tratamento dos datos é a satisfacción do interese lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados en mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.

6. Realizar comunicacions comerciais propias e de terceros.

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informamoslle que o mesmo pode ser revogado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento.Se vostede retira os tratamentos que se realizasen antes continuaran sendo válidos e a retirada do mesmo non afectará á finalidade principal do tratamiento.

Destinatarios de datos:

a) Comunicarase ás Administracions Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legaiss coa devandita Administración.

b) Comunicaranse ás compañías aseguradoras, os datos que sexan necesarios para a atención, exercicio ou defensa de reclamacions.

c) Comunicaranse datos a entidades bancarias coa finalidade do cobro dos recibos.

d) Comunicaranse datos ás empresas distribuidoras de enerxía coa finalidade de poder prestarlle o servicio contratado.

e) No caso de impago de recibos de enerxía da vivienda habitual, cederanse datos ás Comunidades Autónomas en cumprimento dunha obrigación legal.

Obligatoriedade de facilitar os datos

O cliente non está obrigado a facilitar os datos pero, a comunicación dos mesmos, é un requisito previo, sin o que non se podrá celebrar o contrato nini emitir a correspondente factura.

Transferencia de datos a terceiros países:

Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: derito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos:O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo,e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento:

XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A.

CIF: A94071727

Dirección: Rúa Policarpo Sanz 21 Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886313056

Correo electrónico: info@xenera.com

Finalidade do tratamento:

1.Xestionar o envío de información que nos solicite.

2.Enviarlles información sobre os eventos, actividades e información que consideremos que poida ser do seu interés.

Le informamos que pode retirar seu consentimento en calqueira momento dirixéndose por escrito a dirección do Responsable do Tratamento.

Se vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.

Lexitimación do tratamento:

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento prestado.

Conservación dos datos:

Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Destinatarios de datos:

Non se realizarán cesións de datos.

Transferencias internacionais de datos:

Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

 

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou vanse a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: derito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos:O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo,e dirixila á dirección de correo electrónico info@xenera.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: : No caso de que non se respectasen seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.