O acceso ao noso sitio (xenera.com) convérteche en usuario del, con suxeición ás condicións de uso aquí reguladas. Reservámonos o dereito para modificar en calquera momento a presentación e configuración deste sitio web, así como o presente aviso legal e as condicións de uso, polo que che recomendamos que o leas cada vez que accedas ao noso Sitio.

1. DATOS DA SOCIEDADE

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A., de nacionalidade española, está inscrita no Rexistro Mercantil de PONTEVEDRA, tomo 3829, folio 150, inscrición 1.ª, con CIF A 94071727 e ten o seu domicilio social en PONTEVEDRA (36700 Tui), r/ Coruña n.º 20 (en diante, XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA).

2. ACREDITACIÓNS

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA é unha empresa comercializadora de electricidade co código de acreditación R2-456, autorizada tanto por Rede Eléctrica de España como polo Operador do Mercado Eléctrico Español para subministrar enerxía eléctrica a todos os clientes a nivel nacional peninsular.

3. COMUNICACIÓNS

A comunicación con xENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA pode facerse a través de calquera das seguintes canles:

Por correo ordinario ás nosas oficinas: Rúa Policarpo Sanz n.º 21 Baixo – 36202 VIGO, PONTEVEDRA

Por correo electrónico a: info@xenera.com

Por formulario web, accedendo a: xenera.com/gl/contactar

Por teléfono: 900 600 116.

4. SERVIZOS PRESTADOS EN LIÑA: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

O Sitio é a plataforma en liña a través da cal XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA ofrece a contratación da subministración da enerxía eléctrica que adquire de diferentes distribuidoras para a súa comercialización en todo o territorio español (coas excepcións territoriais de Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla).

O Sitio proporciona ao usuario toda a información previa necesaria para valorar a oferta de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, aquí.

A contratación da subministración formalízase, por tanto, por vía electrónica mediante o procedemento de contratación que se inicia en https://xenera.com/contratar e que, despois de seguir todos os pasos, proporciona ao usuario un contrato de subministración eléctrica suxeita ás nosas condicións xerais de contratación e as condicións particulares pactadas co usuario, que se lle comunican por correo electrónico para a súa aceptación definitiva.Nese momento formalízase o contrato e o usuario adquire tamén a condición de cliente de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.

5. UTILIZACIÓN CORRECTA DO NOSO SITIO

Como usuario, estás obrigado a facer un uso correcto, dilixente e lícito do noso Sitio, o cal implica, entre outras cousas:

 • (a) Utilizar o Sitio para os fins para os que está pensado, é dicir, a información sobre os nosos servizos e a súa contratación e absterse de calquera uso do Sitio e/ou os seus contidos que sexa contrario á lei, a orde pública, a moral o ós bos costumes xeralmente aceptados.
 • (b) Respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio e os seus contidos, así como todos os que corresponden a xenera.com.
 • (c) Non reproducir, copiar, transformar, modificar, distribuír, comunicar publicamente ou poñer á disposición do público nin o Sitio, nin ningún dos seus contidos ou a súa transformación por ningún medio ou modalidade de explotación.

Por iso, como usuario responderás dos danos ou perdas de calquera natureza que poida sufrir, directa ou indirectamente, como consecuencia de usar incorrectamente o Sitio, de incumprir estas condicións de uso ou de infrinxir a lei.

6. ACCESO AOS NOSOS SERVIZOS ACCESO PARA A CONTRATACIÓN.

Como usuario que accede ao noso Sitio para a contratación dos nosos servizos, declaras e garántesnos:

 • Que tes capacidade para contratar.
 • Que toda a información persoal que nos proporcionas(entre ela, os datos persoais, de contacto e identificativos e os números de contas bancarias, así como toda a información relativa ao teu punto ou puntos de subministración) é veraz, exacta, vixente e auténtica, e que a manterás debidamente actualizada por calquera das canles habilitadas para contactar connosco
 • Que coñeces que o sistema de contratación dos nosos servizos é integramente en liña, polo que accedendo e completando o procedemento de contratación que se ofrece no Sitio aceptas esta forma de contratación.
 • Que igualmente coñeces e aceptas que, coa aceptación das condicións acordadas durante o procedemento de contratación que realizarás mediante a validación da ligazón cos datos do teu contrato que che remitiremos por correo electrónico, estás a prestar o teu consentimento e formalizando o teu contrato
 • Que coñeces e aceptas que as facturas de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA remítense en formato PDF por correo electrónico e arquívanse posteriormente na túa conta de cliente e que aceptas expresamente esta forma de facturación.

CONTRATACIÓN. Unha vez subscrito un contrato con XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, ademais da condición de usuario do noso Sitio, adquires tamén a condición de cliente: a túa relación con XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA rexerase polo contrato subscrito (ao que terás sempre acceso) e, como usuario-cliente, terás acceso á zona específica para clientes a través da túa conta, activada co teu nome de usuario e o teu contrasinal. A partir deste momento, adicionalmente tes a obriga de:

 • Conservar os datos de acceso (usuario e contrasinal) debidamente protexidos e a non comunicalos ou cedelos a ningún terceiro. En caso de roubo, perda ou comunicación indebida deses datos a terceiros, tes a obriga de comunicárnolo o antes posible para poder substituílos por novas claves.
 • Utilizar a zona específica para clientes do Sitio para os fins para os que está pensado, é dicir: a xestión da túa relación como cliente de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA e o almacenamento e documentación dos teus datos persoais, de facturación, contratos e facturas.
 • Absterte de calquera uso da zona específica para clientes e/ou dos seus contidos que sexa contrario á lei, a orde pública, a moral ou as boas costumes xeralmente aceptados.
 • Acceder aos teus datos de facturación e ás túas facturas a través da zona cliente

Os teus COMENTARIOS. Cando como usuario e/ou cliente de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA nos remitas calquera observación, opinión ou comentario, tanto sobre os nosos servizos como sobre a nosa atención ao cliente, xa sexa por correo electrónico ou por calquera outra vía, estás a autorizarnos expresamente e de forma gratuíta a utilizalos da forma máis extensa posible e, no caso de que tales observacións, opinións e/ou comentarios se consideren protexidos por dereitos de propiedade intelectual, cédesnos en exclusiva, e coa posibilidade de cedelos a terceiros, os seus dereitos de reprodución, comunicación pública e/ou posta á disposición do público, de forma total ou parcial, en todos aqueles soportes e modalidades de explotación que consideremos oportunos, moi en particular no noso Sitio e na nosa documentación comercial, promocional e/ou publicitaria, para un ámbito territorial mundial e durante toda a vixencia deses dereitos.

7. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Xenera Compañía ELÉCTRICA é unha marca nacional española rexistrada co número M3590164 nas clases 35, titularidade de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A. Todos os signos distintivos e logotipos que a acompañan son creacións propias de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, a cal posúe sobre eles, e en exclusiva, todos os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial que outorga a lexislación vixente.

8. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais que nos facilites a través do Sitio ou por correo electrónico ou calquera outra vía, incluída a IP desde a que te conectas (por motivos de seguridade e fraude) serán integrados nun ficheiro automatizado titularidade de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA. XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA aplica as medidas de seguridade legalmente previstas para a conservación deses datos.

Os teus datos utilizaranse para xestionar todos os aspectos da nosa relación comercial e contractual, incluído o envío de comunicacións comerciais de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA (mesmo a través de correo electrónico e de teléfono), agás que te opoñas expresamente.

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA só facilitará os teus datos a terceiros cando sexa estritamente necesario para prestar os servizos contratados e para esta única finalidade (por exemplo, no caso de subcontratación de todo ou parte do servizo) ou ben en supostos de cumprimento de deberes legais existentes.

Como usuario sempre poderás acceder aos teus datos de carácter persoal para exercer os teus dereitos de rectificación, cancelación ou oposición ao seu tratamento. Para iso, podes remitirnos un escrito acompañando unha fotocopia do teu DNI, no que indiques o dereito que queres exercer, por correo electrónico a info@xenera.com ou ben por correo ordinario ou certificado a XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA – LOPD, Rúa Policarpo Sanz n.º 21 – 36202 Vigo, Pontevedra.

9. COOKIES

O uso do Sitio pode implicar a utilización de cookies, que consisten en informacións que se almacenan no navegador que utilizas, co fin de que as lea unicamente o noso servidor para facilitar a túa navegación polo Sitio. Ningunha destas cookies permite acceder aos teus datos persoais nin a túa información persoal nin tampouco ao teu disco duro. Así mesmo, informámoste que podemos utilizar ferramentas de supervisión (como Google Analytics), que recollen datos anónimos do uso que fas da web.

10. RESPONSABILIDADE DE XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

A responsabilidade de XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA polos servizos que se contratan a través do Sitio é a legalmente prevista na normativa española aplicable, que se reflicte nas súas condicións xerais de contratación accesibles en xenera.com/gl/condicions-xerais-de-contratacion

No tocante ao Sitio:

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA resérvase o dereito para interromper temporalmente o acceso ao Sitio en calquera momento e sen previo aviso cando sexa necesario por motivos técnicos, de seguridade, de control ou de mantemento.

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA non se responsabiliza do seguinte:

 • a)As interrupcións, demoras ou mal funcionamento do Sitio, así como dos danos que poidan derivar deles, orixinados por causas que escapen ao seu control (incluídos erros de subministración eléctrica, falta de acceso a redes de comunicación, ataques de hackers, virus e outro elementos lesivos), causas de forza maior ou actuación culpables ou dolosas do usuario e/ou cliente.
 • b) Os danos e perdas de toda natureza derivados da falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e/ou actualidade dos datos proporcionados polo usuario e/ou cliente.
 • c) Os danos e perdas de toda natureza derivados do acceso do usuario e/ou cliente a sitios de terceiros aos que se lles puido remitir a través de ligazóns facilitadas no Sitio. Nese sentido, as ligazóns que proporcionamos teñen como obxectivo darte a coñecer outras fontes que amplían a información ou os datos ofrecidos no noso Sitio; aínda que procuramos remitirnos sempre a fontes fiables, eses sitios son propiedade e responsabilidade dos seus respectivos titulares.

11. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN

Este Sitio, o seu aviso legal e as súas condicións de uso sométense á lexislación española que lles sexa de aplicación.

Excepto para aquelas cuestións nas que, por imperativo legal , se fixe un foro determinado para a resolución de conflitos (por exemplo, no caso das cuestións sometidas á lexislación de protección de consumidores e usuarios), as partes sométense aos xulgados e tribunais da cidade de Vigo – Pontevedra (España), renunciando expresamente a calquera outro foro que lles puidese corresponder.